Alles Over Filosofie Een grijze, stalen zee - Alles Over Filosofie Banier

Het teleologische argument


Het teleologische argument – Het argument voor een ontworpen universum
Het teleologische argument is een ontwerpargument. Het aantal factoren dat erop lijkt te wijzen dat het universum ontworpen is om leven op aarde mogelijk te maken is overweldigend. Seculiere wetenschappers hebben waargenomen dat een groot aantal karakteristieken heel precieze waarden moet hebben (zoals hierbeneden wordt aangegeven) om stoffelijk leven mogelijk te maken. Deze heel precieze afstelling van het universum wordt door de seculiere wetenschappelijke wereld niet ontkend en wordt het “Antropisch Principe” genoemd. Atheïstische wetenschappers hebben hiervoor verscheidene, en weinig overtuigende, rationaliseringen aangedragen, die allemaal uitgaan van een toestand zonder een Goddelijk Ontwerper. Maar gezien de complexiteit van de relaties tussen al deze karakteristieken van het universum onderling, lijkt een “fijnafstelling” van het universum door een Goddelijke hand onbetwistbaar.


Het teleologische argument – Een nauwkeurig afgesteld universum
De lijst van kenmerken die het teleologische argument ondersteunen wordt steeds langer, naarmate wetenschappers meer en meer ontdekken over het universum. Het is nu al een enorm lange lijst, en wie houdt er nou van lange lijsten? Maar wanneer ik dit onderwerp met atheïsten bespreek, vragen zij mij vaak naar “details over deze zogenaamde fijnafstelling van het universum”. En daarom geef ik nu een lijst:

 1. De constante van de sterke nucleaire kracht
 2. De constante van de zwakke nucleaire kracht
 3. De gravitatieconstante
 4. De elektromagnetische constante
 5. De verhouding tussen de elektromagnetische constante en de gravitatieconstante
 6. De verhouding tussen protonen- en elektronenmassa
 7. De verhouding tussen het aantal protonen en het aantal electronen
 8. De verhouding tussen de protonen- en elektronenlading
 9. De uitdijingssnelheid van het universum
 10. De massadichtheid van het universum
 11. De Baryondichtheid (protonen en neutronen) van het universum
 12. De dichtheid van ruimte- of donkere energie in het universum
 13. De verhouding tussen de dichtheid van ruimte-energie en de massadichtheid
 14. Het entropieniveau van het universum
 15. De lichtsnelheid
 16. De leeftijd van het universum
 17. De uniformiteit van straling
 18. De homogeniteit van het universum
 19. De gemiddelde afstand tussen sterrenstelsels
 20. De gemiddelde afstand tussen clusters (van sterrenstelsels)
 21. De gemiddelde afstand tussen sterren
 22. De gemiddelde grootte en verdeling van clusters
 23. Het aantal, de afmetingen en de locaties van kosmische leegtes
 24. De elektromagnetische fijnstructuurconstante
 25. De gravitationele fijnstructuurconstante
 26. De vervalsnelheid van protonen
 27. De hoeveelheid energie van de grondtoestand van Helium-4
 28. De verhouding tussen de energieniveaus van Carbon-12 en Zuurstof-16
 29. De vervalsnelheid van Beryllium-8
 30. De verhouding tussen neutronen- en protonenmassa
 31. De initiële overmaat van nucleonen ten opzichte van antinucleonen
 32. De polariteit van de watermolecule
 33. De timing van hypernova explosies
 34. Het aantal en types hypernova's
 35. De timing van supernova explosies
 36. Het aantal en types supernova's
 37. De timing van “witte dwergen”
 38. De dichtheid van witte dwergen
 39. De verhouding tussen exotische materie en gewone materie
 40. Het aantal effectieve dimensies in het vroege universum
 41. Het aantal effectieve dimensies in het huidige universum
 42. De massawaarden van actieve neutrino's
 43. Het aantal verschillende soorten actieve neutrino's
 44. Het aantal actieve neutrino's in het universum
 45. De massawaarde voor het steriele neutrino
 46. Het aantal steriele neutrino's in het universum
 47. De vervalsnelheden van exotische massadeeltjes
 48. De grootte van temperatuurgolven in de kosmische achtergrondstraling
 49. De waarde van de relativistische dilatatiefactor
 50. De grootte van de Heisenberg onzekerheid
 51. De hoeveelheid gas die in het diepe intergalactisch medium is afgezet door de eerste supernova's
 52. De positieve aard van kosmische druk
 53. De positieve aard van kosmische energiedichtheden
 54. De dichtheid van quasars
 55. De vervalsnelheid van koude donkere materie deeltjes
 56. De relatieve overmaat van verscheidene exotische massadeeltjes
 57. De mate van interactie van exotische materie
 58. Het tijdstip waarop de eerste sterren (metaalvrije pop III sterren) beginnen te vormen
 59. Het tijdstip waarop de eerste sterren (metaalvrije pop III sterren) ophouden te vormen
 60. De ruimte-dichtheid van metaalvrije pop III sterren
 61. De gemiddelde massa van metaalvrije pop III sterren
 62. Het tijdstip waarop de eerste stellenstelsels gevormd werden
 63. Het tijdstip waarop de eerste quasars gevormd werden
 64. De hoeveelheid, snelheid en vervaltijd van ingebedde defecten
 65. De verhouding tussen de dichtheid van warme donkere materie en koude donkere materie
 66. De verhouding tussen de dichtheid van warme exotische materie en koude exotische materie
 67. Het quantiseringsniveau van de kosmische tijd-ruimte
 68. De platheid van de geometrie van het universum
 69. De gemiddelde groeisnelheid van de afmetingen van sterrenstelsels
 70. De verandering van de gemiddelde groeisnelheid van de afmetingen van sterrenstelsels door de geschiedenis van de kosmos
 71. De constante waarden van de donkere energie factoren
 72. Het tijdstip waarop de stervorming een hoogtepunt bereikte
 73. De locatie van exotische materie ten opzichte van gewone materie
 74. De kracht van het oorspronkelijke kosmische magnetische veld
 75. Het niveau van de oorspronkelijke magnetohydrodynamische turbulentie
 76. Het niveau van de charge-pariteit schending
 77. Het aantal sterrenstelsels in het waarneembare universum
 78. Het polarisatieniveau van de kosmische achtergrondstraling
 79. Het moment waarop de tweede reonizatie van het universum werd voltooid
 80. Het moment waarop de productie van gammaflitsen stilviel
 81. De relatieve dichtheid van sterren met doorsnee massa in de vroege geschiedenis van het universum
 82. De temperatuur van water met grootste dichtheid
 83. De smeltwarmte van water
 84. De verdampingswarmte van water
 85. De ruimte-dichtheid van clumpusculen (dichte wolken die bestaan uit koud moleculair waterstofgas) in het universum
 86. De gemiddelde massa van clumpusculen in het universum
 87. De locatie van clumpusculen in het universum
 88. De kinetische oxidatiesnelheid van dizuurstof in organische moleculen
 89. Het niveau van paramagnetisch gedrag in dizuurstof
 90. De dichtheid van ulta-dwergsterrenstelsels (of supermassieve bolvormige cluster) in het midden-tijdperk van het universum
 91. De mate van buiging van ruimte en tijd door algemene relativistische factoren
 92. Het percentage van de oorspronkelijke massa-functionaliteit van het universum dat bestond uit sterren van doorsnee massa
 93. De kracht van het oorspronkelijke kosmische magnetische veld1


Het teleologische argument – De wiskundige onmogelijkheid zonder een ontwerper
Het teleologische argument weerspiegelt een van de drie mogelijkheden voor het bestaan van dit ongelooflijk nauwkeurig afgestelde universum: natuurwetten, toeval of ontwerp. Wetenschappers hebben zich al vele jaren over dit onderwerp gebogen en hebben geen natuurwetten gevonden die deze fijnafstelling kunnen verklaren. De kans dat een dergelijke theorie ooit ontdekt zal worden lijkt nihil. Zelfs Stephen Hawking, die aanvankelijk nog een aanhanger was van het idee van een “Theorie van Alles” waarmee de fijnafstelling van het universum uitgelegd zou kunnen worden als het gevolg van wetmatigheden, concludeerde dat dit niet haalbaar was nadat hij de Onvolledigheidsstellingen van Gödel had bestudeerd. Hij zegt hierover: “Sommige mensen zullen zeer teleurgesteld zijn als er geen overkoepelende theorie is, die in een eindig aantal principes kan worden geformuleerd. Ik behoorde ooit tot die groep mensen, maar ik ben van gedachten veranderd.”2

Omdat de grens van wiskundige onmogelijkheid wordt gedefinieerd als 1 op 10 tot de 50e macht, en omdat de kans op een toevallige fijnafstelling van het universum veel en veel kleiner is dan die waarde, kunnen we toeval uitsluiten. Alleen een transcendente Schepper kan een logische verklaring zijn voor deze ongelooflijk complexe orde in het universum.

In de afgelopen vier decennia hebben wetenschappers ontdekt dat het bestaan van intelligent leven absoluut afhankelijk is van deze zeer delicate en complexe balans van randvoorwaarden. Het lijkt erop dat de stoffen, de constanten en de grootheden van de Oerknal zelf zijn ontworpen om een universum te scheppen waarin leven mogelijk is. Dankzij de moderne wetenschap weten we nu dat universa die leven onmogelijk maken vele malen waarschijnlijker zijn dan enig universum waarin leven mogelijk is, zoals het onze. Hoe veel waarschijnlijker?

Welnu, het antwoord is dat de kans dat een universum zo afgesteld is dat er leven mogelijk is, zó oneindig klein is dat deze noch berekend, noch begrepen kan worden. Stephen Hawking heeft bijvoorbeeld geschat dat het universum door gravitationele aantrekkingskrachten tot een hete vuurbal ineen zou zijn gekrompen, als de uitzettingssnelheid van het universum één seconde na de Oerknal slechts één honderdduizend-miljoen-miljoenste deel kleiner zou zijn geweest.3 Natuurkundige P.C.W. Davies heeft berekend dat de kans op oorspronkelijke randvoorwaarden die sterrenvorming mogelijk maken (planeten kunnen niet bestaan zonder sterren) tenminste duizend-miljard-miljard nullen achter de komma heeft!4 Davies heeft ook berekend dat een verandering in de zwaartekracht of de zwakke nucleaire kracht van slechts een factor één tot de macht -100 (!) voorkomen zou hebben dat er in dit universum leven mogelijk is.5 Zoals we in de voorgaande lijst hebben gezien, bestaat er op dit moment al bijna een honderdtal van dergelijke constanten en grootheden in de Oerknal die ongelooflijk precies moeten zijn afgesteld om een universum te scheppen waarin leven mogelijk is. Daarnaast is het niet zo dat elke grootheid of constante onafhankelijk van elkaar moet worden afgesteld: ook hun verhoudingen en onderlinge relaties moeten op een dergelijke manier heel nauwkeurig worden afgesteld. Dat betekent dat een enorme onwaarschijnlijkheid wordt vermenigvuldigd met een enorme onwaarschijnlijkheid, die vervolgens weer met een enorme onwaarschijnlijkheid wordt vermenigvuldigd, enzovoorts, tot onze hersenen zich dit soort onwaarschijnlijkheden helemaal niet meer kunnen voorstellen.

Er bestaan geen plausibele natuurkundige redenen waarom deze grootheden en constanten de waarden zouden hebben die zij hebben. P.C.W. Davies, die ooit een agnosticus was, merkte op: “Door mijn wetenschappelijke werk ben ik steeds meer gaan geloven dat het fysieke universum in elkaar is gezet met zó'n vernuftigheid dat ik het niet meer zonder meer als een bruut feit kan aanvaarden."6 Brits astrofysicus Sir Frederick Hoyle maakt een vergelijkbare opmerking: "Wanneer we de feiten met gezond verstand interpreteren, dan suggereren deze dat een super-intellect aan de natuurkunde heeft gesleuteld."7 Robert Jastrow, hoofd van NASA's Goddard Instituut voor Ruimtestudies, noemt dit “het meest krachtige bewijs voor het bestaan van God dat ooit uit de wetenschap is voortgekomen.”8


Het teleologische argument – Wat is redelijker: ontwerp of toeval?
Samengevat: het teleologische argument staat op sterke wetenschappelijke, filosofische en theologische poten. Het standpunt dat Christelijke theïsten door de geschiedenis heen hebben ingenomen, namelijk dat het universum een Ontwerper heeft, lijkt zo veel logischer dan het atheïstische alternatief: het universum, dat plotsklaps tot ontstaan kwam, zonder reden en uit het niets, was nu eenmaal toevallig precies afgesteld voor intelligent leven, met een ongelooflijk onwaarschijnlijke nauwkeurigheid en balans. Wanneer we de kans op een dergelijke toevallige fijnafstelling “astronomisch klein” zouden noemen, dan is dat nog een grove overschatting.


Leer meer!

Met dank aan Steve J. Williams. Met toestemming overgenomen uit zijn boek The Skeptics’ Guide to Eternal Bliss (2e editie), Steve J. Williams, Lulu Press, 2009. Alle rechten voorbehouden in het origineel.

1 De meeste bronverwijzingen voor “De Lijst” kunnen gevonden worden in The Creator and the Cosmos, 3rd edition door Hugh Ross (Colorado Springs, CO: NavPress, 2001), pp. 145-157, 245-248.

2 http://nl.wikipedia.org/wiki/Theorie_van_alles.

3 Stephen Hawking, A Brief History of Time (New York: Bantam Books, 1988), p. 123.

4 P.C.W. Davies, Other Worlds (Londen: Dent, 1980), pp. 168, 169.

5 P.C. W. Davies, “The Anthropic Principle”, in Particle and Nuclear Physics.

6 Paul Davies, The Mind of God (New York: Simon & Shuster, 1992), p. 169.

7 Fred Hoyle, “The Universe: Past and Present Reflections,” Engineering and Science (November, 1981), p. 12.

8 Robert Jastrow, “The Astronomer and God”, in The Intellectuals Speak Out About God, red. Roy Abraham Varghese (Chicago: Regenery Gateway, 1984) p. 22.

Copyright © 2002-2021 AllAboutPhilosophy.org, Alle rechten voorbehouden