Alles Over Filosofie Een grijze, stalen zee - Alles Over Filosofie Banier

Dualisme


Dualisme - Het idee
Dualisme is het idee dat ons verstand meer is dan alleen maar stoffelijke hersenen. Dat betekent dat ons verstand een niet-materiële, geestelijke dimensie heeft die het bewustzijn bevat, maar mogelijk ook een eeuwige component. Een manier om dit idee te begrijpen is de volgende: de mens kan beschouwd worden als een container met daarin niet alleen een stoffelijk lichaam en stoffelijke hersenen, maar ook een afzonderlijke niet-lichamelijke component; het verstand, de geest of de ziel. Dit geestelijke onderdeel is het bewustzijn dat zich via het brein manifesteert op eenzelfde manier als beeld- en geluidsgolven via een televisie. Dergelijke beeld- en geluidsgolven zijn niet materieel, net als het verstand, de geest of de ziel.

Lijnrecht tegenover het dualisme staat het materialisme. Het materialisme stelt dat alles in ons universum uit stoffelijke materie bestaat, ook ons menselijk verstand, en dat geestelijke eigenschappen niet bestaan. Dit standpunt beweert dat ons verstand en ons brein een en dezelfde zijn.


Dualisme - Verwachtingen van een puur materieel verstand
Als het dualisme niet waar is, dan is het verstand beperkt tot het stoffelijke brein. Als we dit scenario aannemen, wat voor verstand zouden we dan verwachten? We zouden in een puur materiële wereld zeker niet verwachten dat we een bewustzijn zouden hebben. Misschien zouden we een mechanisch verstand verwachten, vergelijkbaar met een computer die door een programma wordt bestuurd. Maar we zouden zaken als bewustzijn, zintuigen, gedachten, emoties, verlangens, geloofsovertuigingen en keuzevrijheid niet verwachten. Een dergelijk verstand zou zich op een deterministische manier gedragen, gebaseerd op materiële wetten. Een groot aantal wetenschappers en filosofen concludeert nu dat de wetten van de scheikunde en de natuurkunde de ervaring van het bewustzijn in mensen niet kunnen verklaren.

We zouden niet verwachten dat mensen met een dergelijk verstand verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor hun daden. Hun handelingen worden immers volledig bepaald door de eigenschappen van materie. We weten allemaal dat dit een absurd idee is. We zouden ook niet op ons verstand kunnen vertrouwen, omdat het slechts een willekeurige verzameling van materie zou zijn die niet door een intelligent verstand is voortgebracht.


Dualisme - Verwachtingen van een geestelijk verstand
Binnen het dualisme zouden we verwachten dat een geestelijk verstand eigenschappen bezit die gelijksoortig zijn aan de bron ervan. Als deze bron de God van de Bijbel is, dan komt het idee van het dualisme overeen met de Bijbel. Genesis 1:26 stelt: "God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken...’" En in Genesis 2:7 lezen we: "Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen." En Lucas 23:46: "En Jezus riep met luide stem: ‘Vader, in uw handen leg ik mijn geest.’"


Dualisme - Rationele en wetenschappelijke ondersteuning
Een Brits onderzoek dat in het blad Resuscitation werd gepubliceerd, leverde bewijs voor het feit dat het bewustzijn niet ophoudt te bestaan wanneer de hersenen van een mens ophouden te functioneren en hij of zij dood is verklaard. Deze bevinding bekrachtigt de waarheid van het dualisme. In hun artikel beschreven arts Sam Parnia en neuropsychiater Peter Fenwick hun onderzoek onder drieënzestig mensen die een hartaanval hadden gehad en klinisch dood werden verklaard, maar later toch nog in leven bleken te zijn. Toen deze mensen werden ondervraagd, zei ongeveer tien procent dat ze gestructureerde, heldere gedachten hadden en dat ze hun geheugenfuncties en hun rede niet hadden verloren in de periode waarin hun hersenen niet werkten. De gevolgen van zuurstofgebrek en geneesmiddelen werden als invloedsfactoren uitgesloten. Onderzoekers ontdekten ook dat een groot aantal van deze gevallen overeenkomsten met elkaar vertoonden.

Dr. J. P. Moreland, schrijver en theoloog, stelt tijdens een interview met Lee Strobel het volgende: "Mensen die klinisch dood zijn hebben soms een gezichtspunt van bovenaf. Zij kijken naar beneden en zien hun eigen lichaam op de operatietafel. Soms verkrijgen zij zo informatie die zij niet zouden kunnen weten als het slechts een illusie in hun hoofd was geweest. Zo was er een vrouw die stierf en toen een sportschoen zag die boven op het dak van het ziekenhuis lag.". Dit is krachtig wetenschappelijk bewijs voor de geldigheid van haar ervaring en het bestaan van een bewust verstand dat zich na de dood van het lichaam afscheidt.

Er bestaat geen plaats in de hersenen waar elektrische prikkels een persoon kunnen aanzetten om iets te geloven of te beslissen.

Toen Roger Sperry en zijn team de verschillen bestudeerden tussen de linker- en de rechterhelft van de hersenen, ontdekten zij dat het verstand een causale macht heeft die onafhankelijk is van de hersenactiviteit. Gebaseerd op deze resultaten concludeerde Sperry dat het materialisme standpunt onwaar is.

Onze gedachten kunnen waar of onwaar zijn. Maar hersentoestanden kunnen niet waar of onwaar zijn.

Niemand kan weten wat we denken door onze hersengolven te meten. Als iemand wil weten wat we denken, dan zal hij hierom moeten vragen.

Wanneer empirische informatie gebruikt wordt om het dualisme te beproeven, dan kunnen we het met elkaar eens zijn dat het dualisme waar is. Maar het debat over dualisme en materialisme gaat hand in hand met het debat over schepping en evolutie. Evolutionisten moeten onrealistische standpunten (tegen het dualisme) innemen om de evolutieleer te kunnen verdedigen. Als het dualisme waar is, dan zijn we door God geschapen en is het idee van macro-evolutie onjuist.

Als alleen de objectieve wetenschappelijke, empirische feiten in beschouwing worden genomen, kunnen we dus concluderen dat de scheppingsleer veel geloofwaardiger blijkt dan de evolutieleer.


Bestaat God? Leer meer!

Copyright © 2002-2021 AllAboutPhilosophy.org, Alle rechten voorbehouden