Alles Over Filosofie Een grijze, stalen zee - Alles Over Filosofie Banier

Bestaat God?


Bestaat God? - De grote vragen
Bestaat God? Het antwoord op deze fundamentele vraag is een eerste vereiste om de andere grote levensvragen te kunnen beantwoorden: waar kwamen we vandaan? Waarom zijn we hier? Dienen we een doel? Hebben we enige intrinsieke waarde? Wat gebeurt er na onze dood? Het bestaan van God is een fundamenteel vraagstuk.


Bestaat God? - Een filosofisch vraagstuk
Voordat we de vraag "Bestaat God?" kunnen beantwoorden, moeten we eerst afrekenen met onze filosofische vooronderstellingen. Als ik bijvoorbeeld al heel star geloof dat er niets kan bestaan buiten het natuurlijke domein (dat wil zeggen, dat een bovennatuurlijke God per definitie niet kan bestaan), dan kan geen enkele hoeveelheid bewijsmateriaal mij van het tegendeel overtuigen. Het stellen van de vraag "Bestaat God?" is dan zinloos. Mijn antwoord is dan altijd "nee", ongeacht of God nu werkelijk bestaat of niet. De vraag is dan onmogelijk te beantwoorden op basis van het beschikbare bewijsmateriaal. Waarom? Omdat alles wat God ooit had kunnen doen om Zijn bestaan te bewijzen (dat wil zeggen: elke bovennatuurlijke handeling), automatisch van de hand zou worden gewezen omdat er geen natuurlijke verklaring voor bestaat. Het probleem is dan niet eens dat we geen natuurlijke verklaring kunnen bedenken, maar dat een mogelijke bovennatuurlijke verklaring bij voorbaat wordt uitgesloten!

Dr. Richard Lewontin, professor in de zoölogie aan de Universiteit van Harvard, zei het als volgt: "Het is niet zo dat de wetenschappelijke methoden en instellingen ons dwingen om materiële verklaringen voor de fenomenen in de wereld te accepteren, maar - integendeel - dat we bij voorbaat door onze eigen trouw aan materiële oorzaken worden gedwongen om een onderzoeksapparaat en een verzameling ideeën te scheppen die materiële verklaringen voortbrengen, ongeacht hoe zeer ze tegen de intuïtie ingaan, en ongeacht hoe raadselachtig ze voor de leek lijken. Bovendien is dat materialisme absoluut, want we kunnen geen Goddelijke voet tussen de deur toelaten" (Richard Lewontin, "Billions and Billions of Demons", oftewel "Miljarden en miljarden demonen", New York Review of Books, 9 januari, 1997, p. 28).

Maar als ik neutraal ben en als ik "niet bij voorbaat trouw ben" aan een bepaald wereldbeeld (naturalistisch of anderszins), dan is de vraag "Bestaat God werkelijk?" helemaal niet zinloos. Het is dan de eerste stap op een objectieve en betekenisvolle zoektocht naar de hoogste waarheid. Onze bereidheid om de vraag met een open geest te stellen is fundamenteel voor ons vermogen om de waarheid achter het antwoord te ontdekken. Dus allereerst moet je, voordat je de vraag ook maar stelt, beslissen of je werkelijk bereid bent om het antwoord te aanvaarden - wat dat antwoord ook mag zijn.


Bestaat God? - Overwegingen
Wanneer je klaar bent om de vraag "Bestaat God?" te stellen, dan volgen hier enkele overwegingen die je op je zoektocht naar een objectief antwoord kunt meenemen:

  • Ontdekkingen in de astronomie hebben aangetoond dat het universum ongetwijfeld een begin had. Er bestond een enkel scheppingsmoment.
  • De moderne moleculaire biologie heeft ons laten zien dat elke levende cel enorme hoeveelheden informatie bevat. Deze informatie is gecodeerd. Biologen hebben op het moleculaire niveau vele duizenden prachtig ontworpen machines ontdekt. Het bestaan van dergelijke informatiesystemen in levende wezens vereist een intelligentie; een ontwerp vereist een ontwerper.
  • Biochemici en wiskundigen hebben de kans berekend dat het leven op natuurlijke wijze via willekeurige processen zou kunnen ontstaan. Deze kans is waanzinnig klein. Wetenschappers weten zelfs nog niet eens zeker of leven wel op natuurlijke wijze via willekeurige processen kan evolueren. Maar als het leven niet door toeval is ontstaan, hoe is het dan wel ontstaan?
  • Het universum is ordelijk vanwege de natuurwetten. Waar kwamen deze wetten vandaan en welk doel dienen zij?
  • Filosofen zijn het erover eens dat een bovennatuurlijke Wetgever de enige plausibele verklaring is voor een objectieve morele standaard. Stel jezelf nu eens de volgende vraag: geloof ik in goed of fout, en waarom? Wie heeft jou je geweten gegeven? Waarom bestaat het?
  • Mensen van elk ras, van elke geloofsovertuiging en in elke cultuur, mannen en vrouwen, jong en oud, wijs en dom, beweren dat zij persoonlijk iets bovennatuurlijks hebben ervaren. Wat moeten we dan denken van dergelijke bovennatuurlijke genezingen, profetische openbaren, verhoorde gebeden, veranderde levens, en andere wonderbaarlijke verschijnselen? Onwetendheid en het menselijke voorstellingsvermogen kunnen hierin zeker een rol spelen, maar is er wellicht iets meer?
Als je nieuwsgierigheid geprikkeld is en je een verlangen hebt om dit onderwerp dieper te bestuderen, dan raden we je aan om de zogenaamde "heilige boeken" eens onder de loep te nemen. Als God bestaat, heeft Hij zichzelf dan mogelijk aan ons geopenbaard? En als Hij Zichzelf aan ons geopenbaard heeft... dan moet Hij toch zeker wel bestaan?


Leer nu meer!

Copyright © 2002-2021 AllAboutPhilosophy.org, Alle rechten voorbehouden