Alles Over Filosofie Een grijze, stalen zee - Alles Over Filosofie Banier

Postmodernisme


Postmodernisme – Een definitie
Het postmodernisme is moeilijk te definiëren, omdat een definitie meteen al een uitgangspunt van de postmodernisten zou schenden, namelijk het idee dat afgebakende termen, grenzen of absolute waarden niet bestaan. In dit artikel zal het begrip “postmodernisme” vaag blijven, omdat postmodernisten gewoon te zijn verschillende meningen en overtuigingen over verschillende onderwerpen hebben.

Zijn nationalisme, politiek, gosddienst en oorlog het gevolg van een primitieve menselijke mentaliteit? Is waarheid een illusie? Hoe kan het Christendom beweren de enige juiste godsdienst te zijn of moraliteit voorschrijven? Deze vragenlijst heeft geen einde voor mensen die beïnvloed worden door de postmoderne filosofie en leefstijl. Sommigen stellen deze vragen omdat ze het vertrouwen hebben verloren in een corrupte Westerse wereld. Anderen willen vooral bevrijd worden van traditionele gezagsvormen; zij maken zich zorgen over de voortdurende Westerse afhankelijkheid van oude en traditionele godsdienstige waarden, nationalisme, kapitalisme, inadequate politieke systemen, en onwijze compromissen wat betreft energiebronnen en milieu ten bate van economische doeleinden.

In de ogen van de postmodernist is de Westerse samenleving een achterhaalde leefstijl die schuilgaat achter onpersoonlijke en gezichtsloze bureaucratieën. De postmodernist kan eindeloos met de modernist debatteren over de stelling dat de Westerse samenleving haar primitieve, traditionele denkwijzen en gebruiken achter zich moet laten.

Zij maken zich bijvoorbeeld vaak zorgen over de productie en het gebruik van massavernietigingswapens, of de bevordering van een onbeperkte consumptiemaatschappij waardoor een samenleving in stand wordt gehouden die verkwistend en verspillend is. Dat zou ten koste gaan van de beschikbare natuurlijke grondstoffen en het milieu, terwijl tegelijkertijd niet wordt voorzien in de redelijke socio-economische behoeften van de bevolking.

Postmodernisten geloven dat Westerse landen geen vrijheid en welvaart bieden, zoals vaak beweerd wordt. Dat zijn slechts loze beloften. In werkelijkheid kunnen zij niet in de behoeften van de mensheid voorzien. Zij geloven dat de waarheid relatief is en dat elk mens voor zichzelf kan bepalen wat de waarheid is. De meesten geloven dat nationalisme hindernissen opwerpt, vijanden maakt en "Moeder Aarde" vernietigt, terwijl het kapitalisme tot een maatschappij leidt waarin sommige mensen veel hebben en anderen met lege handen achterblijven. Zij geloven dat godsdienst tot morele wrijving en verdeeldheid onder de mensen leidt.

Het postmodernisme beweert de opvolger te zijn van de Verlichting uit de 17e eeuw. Meer dan vier eeuwen lang hebben de "postmoderne denkers" een New Age standpunt bevorderd en verdedigd voor de conceptualisering en rationalisering van het menselijke leven en de menselijke vooruitgang. Postmodernisten zijn normaal gesproken atheïsten of agnostici, hoewel sommigen de voorkeur geven aan Oosterse religieuze gedachten en gebruiken. Velen zijn naturalisten zoals humanisten, ecologisten (milieu-activisten) en filosofen.

Zij trekken de voornaamste godsdienstige en kapitalistische waarden van de Westerse wereld in twijfel en streven naar veranderingen in de richting van een nieuw, vrij tijdperk als wereldwijde gemeenschap. Velen geven de voorkeur aan een leven onder een wereldwijde, apolitieke regering zonder nationale of etnische grenzen; een regering die gevoelig is voor de socio-economische gelijkheid van alle mensen.


Postmodernisme – Goed of fout?
Postmodernisten proberen hun gedachten niet te verfijnen met betrekking tot vragen als: wat is goed of fout, juist of onjuist, goed of kwaad? Zij geloven niet dat er een absolute waarheid bestaat. Een postmodernist ziet de wereld buiten zichzelf als een dwalende wereld; de waarheden van andere mensen kunnen niet onderscheiden worden van dwalingen. Daarom heeft niemand het gezag om de waarheid te definiëren of om zijn ideeën over morele concepten als goed en fout aan anderen op te dringen.

Door deze zelfrationalisatie van het universum en de wereld stellen zij zich in hun moreel relativisme op als tegenstanders van de Goddelijke openbaring. Velen kiezen ervoor om te geloven in naturalisme en evolutie in plaats van God en creationisme.


Postmodernisme – Politiek
Postmodernisten hebben bezwaar tegen de onderdrukking van gelijke rechten in de Westerse maatschappij. Zij geloven dat het kapitalistische economische systeem goederen en salarissen niet evenredig verdeelt. Terwijl de kleine groep rijken in weelde leeft, leeft de grote massa in armoede. Postmodernisten denken dat democratische grondwetten inhoudelijk tekortschieten, onmogelijk in stand kunnen worden gehouden en in principe oneerlijk zijn.


Bestudeer de waarheid!

Copyright © 2002-2021 AllAboutPhilosophy.org, Alle rechten voorbehouden