Alles Over Filosofie Een grijze, stalen zee - Alles Over Filosofie Banier

Materialisme


Materialisme - Definities en leer
Materialisme kan betrekking hebben op een obsessie met de materiële wereld (in tegenstelling tot intellectuele of geestelijke aspecten), of op de gedachte dat stoffelijke materie alles is wat er is. Deze theorie is veel meer dan een simpele jacht op materiële bezittingen. Het materialisme stelt dat alles in het universum uit materie bestaat, zonder enig werkelijk geestelijk of intellectueel bestaan. De term "materialisme" kan ook slaan op de leer stelt dat materieel succes en materiële vooruitgang de hoogste waarden in het leven zijn. Deze leer lijkt de moderne Westerse samenleving te overheersen. Materialisme kan ook doelen op het cultureel materialisme.


Materialisme - Filosofie en wereldbeeld
Materialisme en de bijbehorende theorieën vinden hun oorsprong in het gedicht De aard der dingen, dat in de eerste eeuw voor Christus door Lucretius werd geschreven. Andere belangrijke werken zijn onder meer Het systeem der natuur van Paul d'Holbach, Kracht en materie van Ludwig Büchner en het recentere onderzoek van Richard Vitzthum, An Affirmative History and Definition (oftewel Een bevestigende geschiedenis en definitie, 1996).

Materialisme is de filosofie van mensen die geloven dat het bestaan in puur materiële termen kan worden uitgelegd, dat wi zeggen zonder een geest of bewustzijn in beschouwing te nemen. Dergelijke materialisten zien het universum als een groot apparaat dat door stukken materie bij elkaar wordt gehouden. Deze materie volgt naturalistische wetten. Omdat het materialisme elk idee van een bijzondere schepping buiten beschouwing laat, is deze filosofie afhankelijk van de evolutieleer om zichzelf te kunnen verklaren. Hierdoor is een onderlinge afhankelijkheid ontstaan tussen het geloof in materialisme en het geloof in evolutie.

De eerste vraag die dit wereldbeeld zou moeten oproepen is: "Als alles wat bestaat slechts uit materie bestaat, waar komen dan de natuurwetten vandaan die deze materie beheersen?" Nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen op het gebied van de complexiteit van biologische systemen, de ontwerpkenmerken van het heelal, de kwantumfysica en de informatietheorie maken deze materialistische aannamen bijzonder twijfelachtig. Een enorme hoeveelheid bewijs toont aan dat het universum en zijn materiële aspecten verbonden zijn door een netwerk van energie, ontwerp en informatie. We zien nu zo veel meer dan materie; we zien het resultaat van een bewuste schepping.


Materialisme - Een kwestie van geloof
Materialisme draait in zijn eenvoudigste vorm om een focus op materiële "dingen", in tegenstelling tot die dingen die geestelijk of intellectueel van aard zijn. We leven in een wereld die uit materie bestaat en door materie omgeven wordt. Het is daarom alleen maar natuurlijk dat we door materiële bezittingen afgeleid kunnen worden van onze geestelijke of intellectuele zoektochten. Maar wanneer dat gebeurt, beginnen vaak de problemen. We kunnen geobsedeerd raken door een verlangen om deze dingen te verwerven, of gewoon gefrustreerd raken door onze behoefte om ze te houden.

De vragen die deze houding oproepen zijn: "Zijn materiële bezittingen werkelijk belangrijker dan alle andere dingen? Is materieel succes het hoogste doel? Als 'dingen' alles zijn wat er is, wat is dan de zin van het leven? Waarom ben ik er überhaupt? Als het leven alleen maar over 'dingen' gaat, waarom zou ik dan proberen om 'goed' te leven? Wat maakt het uit hoe ik anderen behandel of hoe ik leef, zolang als ikzelf maar heb wat ik wil? Waarom is het belangrijk wat ik geloof over de oorsprong van het leven?"

In een rechtszaak is het vereist dat de uitspraak is gebaseerd op een oordeel dat boven redelijke twijfel is verheven. De huidige materialistische theorieën lijken overschaduwd te worden door twijfels. Maar we hoeven daarom niet noodzakelijkerwijs een volkomen tegenovergesteld standpunt in te nemen. C.S. Lewis zei ooit: "God... houdt van materie. Hij heeft het uitgevonden." Maar je moet jezelf wel afvragen hoe jouw levensbeschouwing je leefstijl beïnvloedt, want Lewis zei ook: "Verschillende overtuigingen over het universum leiden tot verschillend gedrag." Wat we geloven moet of waar of onwaar zijn. Voordat je tevreden achteruit gaat zitten, ben je het aan jezelf verschuldigd om te blijven zoeken naar de waarheid over het leven, de dood, en het universum.


Vervolg je onderzoek!

Copyright © 2002-2021 AllAboutPhilosophy.org, Alle rechten voorbehouden