Alles Over Filosofie Een grijze, stalen zee - Alles Over Filosofie Banier

Seculier humanisme

(Read Seculier humanisme, Part 1 First)

Seculier humanisme - Enkele historische waarschuwingen
Het belangrijkste doel van het seculier humanisme is het wegstrepen van God uit de mogelijke antwoorden op de grote levensvragen. Is deze leer een goed idee voor een vrije samenleving? De grondleggers van de Verenigde Staten dachten kennelijk van niet, en waarschuwden ons tegen dit soort filosofieën.

In zijn afscheidsrede (op 19 september, 1796) tot het Amerikaanse volk zei George Washington: "Het is onmogelijk om de wereld te regeren zonder God en de Bijbel. Onze godsdienst en moraliteit zijn de onmisbare steunpilaren van alle houdingen en gewoonten die tot politieke welvaart leiden. Laten we de aanname dat moraliteit zonder godsdienst kan bestaan met voorzichtigheid benaderen. De rede en de ervaring verbieden beide de verwachting dat onze nationale moraliteit zou kunnen standhouden zonder godsdienstige principes."

Noah Webster schreef: "Alle ellende en leed die de mensen ervaren als gevolg van zonde, misdaad, ambitie, onrecht, onderdrukking, slavernij en oorlog, komen voort uit hun minachting of verwaarlozing van de beginselen die in de Bijbel zijn opgenomen."

John Adams: "Onze regering heeft niet de kracht om te wedijveren met menselijke hartstochten die niet door moraliteit en godsdienst aan banden worden gelegd. Inhaligheid, ambitie en wraakzucht zouden de sterkste banden van onze grondwet breken, zoals een walvis door een net breekt. Onze grondwet was alleen voor morele en godsdienstige mensen gemaakt. Zij is volkomen ontoereikend om over een ander soort mensen te regeren."

Daniel Webster: "Als we volharden in de principes die in de Bijbel worden onderwezen, dan zal ons land voorspoedig en welvarend blijven; maar als we in onze welvaart de aanwijzingen en het gezag van de Bijbel negeren, dan kan niemand weten hoe plotseling een ramp ons zou kunnen overrompelen en onze volledige glorie in een donkere vergetelheid begraven."

En Patrick Henry: "Het kan niet vaak genoeg of met voldoende klem worden benadrukt dat dit grote land niet door religieuzen is gesticht, maar door Christenen; niet gestoeld op godsdienst, maar op het Evangelie van Jezus Christus."


Seculier humanisme - Alleen in Amerika?
Nee. Het seculier humanisme is een verschijnsel dat veel groter is dan Amerika. Ook in andere Westerse culturen heeft deze leer de overhand gekregen. Ook in Nederland bestonden ooit gedachten als de bovenstaande. J.H. Gunning, een predikant in de 19e eeuw, schreef bijvoorbeeld: "Ja, wij weten wel dat staatkundige en maatschappelijke beweegredenen in het spel waren. Juist dit is de schoonheid van deze heerlijke geschiedenis, dat deze twee zo innig verbonden waren. Dat men de godsdienst wilde ook omwille van de maatschappelijke vrijheid, en de maatschappelijke vrijheid ook omwille van de godsdienst. En daarom doet de dichter diezelfde grondlegger van onze Vaderlandse vrijheid inderdaad uit naam van het ganse volk, althans uit naam van zijn wezenlijke kern, betuigen: ‘Voor Godes Woord geprezen, heb ik vrij onversaagd, als een held zonder vrezen, mijn edel bloed gewaagd’.”


Seculier humanisme - Laat je stem horen
Het seculier humanisme is naar de voorste linies van het Westerse denken opgerukt. En toch blijven de theïsten merkwaardig genoeg opmerkelijk stil, terwijl ze hun kinderen verliezen aan deze atheïstische leer. Winston Churchill gaf zijn commentaar op de gevolgen van een dergelijk gebrek aan weerstand: "Als je niet voor het goede wil vechten wanneer je zonder bloedvergieten kunt winnen, als je niet wil vechten wanneer je overwinning zeker zal zijn en niet zo veel zal kosten, dan kan er een moment aanbreken waarop je moet vechten terwijl alle kansen tegen je gekeerd zijn en je slechts een minieme kans hebt om te overleven. Maar er is een erger scenario. Het is mogelijk dat je moet vechten wanneer er geen enkele kans meer is om de overwinning te behalen, omdat het beter is om te vergaan dan om als slaven te leven."


Graaf nu dieper!

Copyright © 2002-2021 AllAboutPhilosophy.org, Alle rechten voorbehouden