Alles Over Filosofie Een grijze, stalen zee - Alles Over Filosofie Banier

Gods liefde


Gods liefde - Johannes 15:13
Gods liefde voor ons - Zijn schepselen die van Hem vervreemd zijn - wordt levendig voorgesteld in het offer dat Hij voor ons bracht. "Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden" (Johannes 15:13).

Jezus Christus is Gods unieke en eeuwige Zoon.1 Hij is de Alfa en Omega,2 de grote "IK BEN",3 de "HEER van de hemelse machten"4 door wie alle dingen werden geschapen5 en in wie alle dingen bestaan.6 Jezus, die aan het hoofd staat van alle dingen,7 vernederde Zich op een manier die het menselijke verstand niet kan bevatten. Hij kwam naar onze vervloekte wereld en nam actief deel aan ons erbarmelijke bestaan. Zelfs al bestaan wij uit vlees en bloed, toch deelde Hij ook dit met ons.8 Hij werd een mens en Hij mengde zich onder ons.9 Hij deelde in het leed dat wij over onszelf hadden afgeroepen door Zijn Heilige wetten af te wijzen.10 En alsof dat nog niet genoeg zou zijn om ons te overtuigen van Zijn liefde en zorg voor ons, gaf Jezus - de onsterfelijke God en de Schenker van het leven - Zijn eigen leven aan het kruis. Dat was de grootste liefdesdaad die de wereld ooit heeft gekend! Zo nam Hij onze zonden weg; ze werden met Hem aan het kruis geslagen. Dus werd Degene die geen zonde kende Zelf de zonde voor ons11 en proefde Degene die ons allen het leven gaf Zelf de dood in plaats van de mensen die hiertoe veroordeeld waren.12


Gods liefde - Want God had de wereld zo lief
Dit is Gods liefde! "Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden" (Johannes 3:16-17). Jezus Christus hield zo veel van de wereld dat Hij er alles voor opgaf; Zijn rechten en voorrechten als de unieke eeuwige Zoon van God, en zelfs Zijn eigen leven! Als je de liefde van God wil zien, kijk dan op naar het kruis. "En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden" (1 Johannes 4:9-10). "Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer" (Romeinen 6:23).


Gods liefde - Voor jou!
Gods liefde is aan ons geopenbaard. Nu staat Hij voor de deur en klopt Hij aan.13 Het is de verantwoordelijk van elk mens om op zoek te gaan naar een persoonlijke relatie met God... of om Hem anders ronduit af te wijzen. De enige barrière tussen ons en Gods liefde is onze vrije wil, en Jezus Christus is de deur.14 "Jezus zei: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij'" (Johannes 14:6). Verlossing is een gratis geschenk dat gekocht en betaald is met het bloed van Christus. Er bestaat geen andere manier. "Verwerp Gods genade niet; als we door de wet rechtvaardig zouden kunnen worden, zou Christus voor niets gestorven zijn!" (Galaten 2:21). Je kunt Gods vergeving niet verdienen met je eigen goede werken. Hoe kunnen goede daden die je altijd al had moeten doen ooit je ontelbare fouten ongedaan maken? God is geen gek. "Ook al was je je kleren met zeep, en met een overvloed aan loog, je schandvlek blijf ik zien – spreekt God, de HEER" (Jeremia 2:22).

Een man viel ooit op zijn knieën voor Christus en smeekte: "Als u wilt, kunt u mij rein maken." Jezus had medelijden en antwoordde: "Ik wil het, word rein" (Marcus 1:40-41). Wij kunnen ook op onze knieën vallen en Gods enige voorziening voor onze zonden erkennen. Ook wij kunnen dit antwoord krijgen: "Ik wil het, word rein." Christus was bereid om Gods rechtvaardige toorn op Zich te nemen, zodat wij dat niet meer hoeven te doen; ieder die Zijn dood aan het kruis aanvaardt als betaling voor zijn zonden zal verzoend worden met de God die we zo zeer hebben gekrenkt. "Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de verkondiging daarover toevertrouwd. Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend: hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend... God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden" (2 Korintiërs 5:18-19, 21). Wil jij Gods liefde vandaag nog aanvaarden?


Ontdek ware liefde!

Bijbelverzen: 1Johannes 1:1-3; 3:16; 2Openbaring 1:8; zie ook Openbaring 1:13-18, 21:4-7; 22:6-7, 12-16, 20; 3Johannes 8:56-59; zie ook Exodus 3:13-14; 4Jesaja 9:6; 5Kolossenzen 1:16; 6Kolossenzen 1:17; 7Kolossenzen 1:17; 2:10; 8Hebreeën 2:14; 9Johannes 1:14; zie ook Johannes 1:1-3; 10Galaten 6:7; 1 Petrus 3:18; 112 Korintiërs 5:21; 12Hebreeën 2:9; 13Openbaring 3:20; 14Johannes 10:1-7.Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutPhilosophy.org, Alle rechten voorbehouden