Alles Over Filosofie Een grijze, stalen zee - Alles Over Filosofie Banier

God

God - Zijn eigenschappen geopenbaard in Zijn schepping?
Bestaat God? Als dat zo is, wat zijn dan Zijn eigenschappen? Is Hij een God van de liefde? Is hij een boze God? Is Hij passief en zelfvoldaan? Heeft Hij Zijn natuur überhaupt aan ons geopenbaard? Saulus van Tarsus, beter bekend als de apostel Paulus, was een theoloog in de eerste eeuw. Hij schreef het volgende aan de Christelijke gemeente in Rome: "Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn" (Romeinen 1:20). Volgens Paulus kunnen we Gods bestaan en Zijn eigenschappen vaststellen door gewoon naar de natuur te kijken en de wereld om ons heen zonder vooroordelen te onderzoeken. Met andere woorden, we kunnen de Schepper ontdekken door de schepping te onderzoeken.

God - Noodzakelijk of 'handig'?
Is God noodzakelijk of komt Hij gewoon toevallig goed van pas? De 20e-eeuwsse wetenschap heeft met grote zekerheid bewezen dat het universum niet eeuwig is; het universum had een begin. Een eeuwig universum is strijdig met onze natuurwetten (de wetten die binnen het waarneembare universum nooit geschonden worden). Bovendien heeft de wetenschap (beginnend met Einsteins relativiteitstheorie) vastgesteld dat ruimte en tijd met elkaar verweven zijn. Ze zijn zelfs zo sterk met elkaar verweven dat zij geen afzonderlijke concepten meer zijn, maar dat ze samen het "ruimte-tijd continuüm" worden genoemd. Ooit, lang geleden, was er een tijd toen er geen tijd bestond. We kunnen onze oorsprong dus niet meer verklaren op basis van een vermeend eeuwig universum. Er zijn tegenwoordig nog maar twee mogelijke verklaringen voor het raadsel van het bestaan van alle dingen: Iemand heeft de wereld gemaakt, of de wereld heeft zichzelf gemaakt. De eerste optie wordt door de volgende vergelijking samengevat: Materie + energie + informatie = concept en ontwerp (schepping). Het alternatief wordt door deze formule uitgedrukt: Materie + energie + tijd + willekeurig toeval = complexiteit en schijnbaar ontwerp (een onaannemelijk ongeluk).

God - Het ontwerp geopenbaard!
Kunnen we Gods werk waarnemen? Door de millennia heen heeft de mens een grote waardering voor de schoonheid en de complexiteit van het universum ontwikkeld. Maar pas in 1953, toen de structuur van het DNA-molecuul door James Watson en Francis Crick werd ontdekt, begon de mens het ongelooflijke ontwerp te begrijpen dat in alle levende dingen zichtbaar is. Het DNA-molecuul is mysterieus; het is een ongelooflijk microscopisch, digitaal, foutencorrigerend, zichzelf duplicerend informatiesysteem. Het heeft zijn eigen ingebouwde taalconventie, waarmee elk organisme uit de primaire biologische bouwstenen kan worden vervaardigd. Wanneer een mens dat microscopische wonder eerlijk onderzoekt, begrijpt hij dat het leven geen toeval kan zijn, maar ontworpen is. De informatiewetenschap vertelt ons dat een ontwerp alleen uit een verstand kan voortkomen. Daarom is het bestaan van een Schepper het wetenschappelijke standaard uitgangspunt voor de verklaring van de wereld om ons heen. Tenzij de mensheid in staat blijkt om een natuurlijk mechanisme te ontdekken waarmee het universum zichzelf zou kunnen hebben geschapen, is een Schepper noodzakelijk.

Read God Page 2 Now!

Copyright © 2002-2021 AllAboutPhilosophy.org, Alle rechten voorbehouden