Thuis >> Wat is waarheid?

Wat is waarheid?

Kafarnaüm - Welke archeologische resten bestaan er nog van deze plaats aan de westkust van het Meer van Tiberias? Uit welke tijd stammen deze?

Het Noachitische Verbond - Wat is de basis van het verbond dat God sloot met Noach? Lees over de geschiedenis en het ontstaan.

De vier Evangeliën - Wat is het doel van de evangeliën die in het Nieuwe Testament staan? Wie zijn de auteurs en wat maakt wat ze geschreven hebben zo bijzonder?

Inspiratie van de Schrift - Wat houdt het in dat de Bijbel geïnspireerd is door God? Gebruikte Hij geen menselijke schrijvers? Ontdek wat inspiratie betekent en wat er gebeurde.

Hazor - Wat is het belang van deze enorme stad ten noordwesten van het Meer van Tiberias? Wat kan de archeologie ons hierover leren?

Het Adamitische Verbond - Wat is dit verbond? Wat was het gevolg van de zonde die plaatsvond in de hof van Eden? Ontdek het hier.

Thebe - Wat is het archeologische belang van deze stad? Waar is deze stad gelegen? Ontdek hier meer over de geschiedenis ervan.

De Essenen - Leer over deze Joodse monnikengemeenschap. Welke heilige geschriften werden door hen bewaakt en bewaard? Wat is het belang hiervan?

Het Davidische Verbond - Bestonden er voorwaarden voor dit verbond tussen God en David? Lees de tekst en een samenvatting van dit belangrijke verbond.

De historische boeken van de Bijbel - Welke boeken horen tot deze categorie van het Oude Testament? Lees hier een samenvatting van elk boek en hoe we vandaag de dag kunnen leren van deze boeken.

Berseba - Waar ligt Berseba, de stad uit de oudheid? Wat hebben archeologen ontdekt over deze locatie?

De Wet of de Pentateuch - Welke boeken horen bij dit deel van het Oude Testament? Welke onderwerpen vallen hieronder?

Arad - Wat is het belang van Arad? Welke leerzame dingen hebben archeologen ontdekt in Arad?

Megiddo - Welke ontdekkingen zijn gedaan op deze oude handelsroute tussen Egypte en Mesopotamië? Wat is het archeologische belang?

De kleine profeten - Wie waren de kleine profeten en waarom zijn hun boodschappen voor ons vandaag de dag belangrijk? Een samenvatting van alle teksten.

Het Palestijnse Verbond - Wat is het verbond dat God sloot met het Joodse volk en dat beschreven staat in Deuteronomium 29 en 30:1-10?

Het Nieuwe Verbond - Dit verbond is Gods genadige daad waarmee Hij de mens met Zichzelf verzoent. Wat betekent het voor jou?

Godsdienst en archeologie - Wat is Bijbelse archeologie? Zowel het Oude als het Nieuwe Testament van de Bijbel zijn al vaak door de archeologie gerechtvaardigd.

Is de Bijbel relevant? - Is dit boek dat ruim 1900 jaar geleden tot stand kwam vandaag de dag nog steeds relevant? Kunnen we er iets van leren? Ontdek welke belangrijke waarheden er zijn.

Handelingen van de apostelen - Wat is het doel van dit Bijbelboek? Lees hier een samenvatting waarmee je de rol van dit boek in de Bijbel kunt begrijpen.

Lachish - Wat is het belang van deze locatie te Tell el-Hesi in archeologisch opzicht? Welke kleitabletten zijn er in Lachis gevonden?

Het Mozaïsche Verbond - Wat was de reden voor dit verbond tussen God en het volk van Israël? Bestudeer de Bijbelse teksten hier.

Gezer - Wat is het belang van deze locatie die vlakbij Jeruzalem meer dan 13 hectaren beslaat? Welke opgravingen hebben er plaatsgevonden? Wat kunnen we ervan leren?

Het verloren evangelie - Heeft Judas een verloren boek van de Bijbel achtergelaten? Wat is het evangelie van Judas en waar gaat het over? Lees de feiten.

Verbonden in de Bijbel - Leer hier over de zeven belangrijkste verbonden in de Bijbel. Bestudeer het verschil tussen de voorwaardelijke en de onvoorwaardelijke verbonden.

Het boek Openbaring - Waar gaat dit Bijbelboek precies over? Hoe kunnen we de betekenis en bedoeling ervan begrijpen? Lees hier een samenvatting.

Caesarea Maritima - Deze stad werd gebouwd als toonbeeld van de grootheid van Herodes en Augustus. Wat werd hier ontdekt? Leer over het archeologische belang van deze stad.

Overzicht van het Nieuwe Testament - Waar kan ik een overzicht van het Nieuwe Testament vinden? Wat houdt een overzicht van het Nieuwe Testament in?

De grote profeten - Wie zijn deze mannen en auteurs van het Oude Testament? Zijn hun boodschappen voor ons van toepassing?

De Epistels van Paulus - Wat is het doel van dit deel van de Bijbel? Wat is Paulus’ boodschap aan ons in deze brieven?

Overzicht van het Oude Testament - Waarom is het Oude Testament belangrijk? Welke boeken vallen onder het Oude Testament en waarom is hun boodschap belangrijk? Lees hier meer.

Hoe de Bijbel te begrijpen? - Raak jij verward wanneer je de Bijbel leest? Vind hier bruikbare tips die je kunnen helpen begrijpen hoe de Bijbel werd geschreven en wat dat betekent.

De toren van Babel - Hoe gaat het Bijbelse verhaal over de toren van Babel? Bestudeer het relaas uit het boek Genesis en leer hoe deze toren was ontworpen.

Hoe werkt profetie? - Wat is profetie? Kunnen mensen in de toekomst kijken en gebeurtenissen voorspellen? Hoe zit het dan met de Bijbelse profetieën?

Het Eikendal - Bestudeer het bewijs voor een machtige en goed georganiseerde regering tijdens het bestuur van David en Salomo. Wat zijn de feiten?

De poëtische boeken van de Bijbel - Welke boeken zijn dit? Waarom zijn ze van belang voor ons leven vandaag de dag? Welke bedoeling heeft God met deze boeken?

De Tempelberg te Jeruzalem - Bestudeer de geschiedenis van deze locatie. Waarom is deze plaats zo belangrijk voor het Jodendom, de Islam en het Christendom?

Het Abramitische Verbond - Wat is er in dit verbond inbegrepen? Waar in de Bijbel wordt dit verbond genoemd? Ontdek hier de details over dit verbond tussen God en Abraham.

Dan - Leer over deze oude stad die oorspronkelijk Laïs werd genoemd. Wat hebben archeologen ons over deze stad kunnen vertellen?

De algemene Epistels - Wat is het doel van deze boeken van het Nieuwe Testament? Wie schreef ze en welke boodschap brengen ze?

Tegenstrijdigheden in de Bijbel - Vermeende fouten en onnauwkeurigheden in de Bijbel. Een drempel voor veel sceptici. De vragen worden beantwoord door de gepaste definitie, analyse, vertaling en context te bekijken.

De geschiedenis van de Bijbel - Een fenomenaal relaas van de geschiedenis, bestaande uit 66 afzonderlijke boeken, geschreven over een periode van ongeveer 1600 jaar, door tenminste 40 verschillende auteurs.

Sint Lucas - Het archeologische bewijs verheft Lucas tot een historicus van de eerste orde. Hij wordt nu als één van de grote historici uit de geschiedenis gezien.

De Tien Geboden - Gods heilige richtlijnen worden in het Oude Testament geopenbaard. Exodus 20. Gods heilige richtlijnen worden in het Nieuwe Testament toegepast. Matteüs 22.

Bijbelcodes - Ontdek bewijs voor traditionele en beproefde voorbeelden van een bovennatuurlijk ontwerp dat uit de pagina's van het Woord van God springt!

Het Evangelie van Lucas - Lucas was een geloofwaardig historicus. Zijn verslag was geschreven om het bewijs te verzamelen en het historische pleidooi voor Jezus te presenteren.

De Septuagint - De oude Griekse vertaling van de Joodse Schriftteksten. Een Oudtestamentische bron voor de vroege Christenen. Geloofwaardig bewijs voor de Messiaanse profetieën.

De ark van het verbond - Mystiek object of historisch artefact? Een tijdelijke bedekking van de zonden van Israël. Een voorbode van ware vergeving door middel van de komende Messias.

De Dode Zee-rollen - Leer waarom deze overtuigende en historische vondst zo belangrijk is. Ontdek het beste bewijs voor Goddelijke inspiratie: perfecte profetie.

Alles over archeologie - Wat is dat? Hoe kan de archeologie de geschiedenis blootleggen? Wat kunnen we leren van deze fascinerende artefacten? Ontdek wonderbaarlijke dingen die verborgen waarheden openbaren.

Bijbel en archeologie - Steden uit de Schriftteksten van het Oude Testament. De thuisplaatsen van Abraham en de patriarchen. De hoofdsteden van de Mesopotamische Rijken. Steden in het oude Israël.

Bijbelse archeologie - Oude beschavingen, wetten en culturen. Bewijs voor het oude Israël en voor de Schriftteksten van het Oude Testament. De laatste ontdekkingen.

Josephus - Een bron van onschatbare waarde voor een ooggetuigenverslag van de ontwikkeling van de Westerse beschaving en het Christendom in de 1e eeuw.

Bijbelse profetie - Komt de Bijbelse geschiedenis overeen met de wereldse geschiedenis? Leer over de feiten en bekijk verschillende voorbeelden uit het boek Daniël uit het Oude Testament.

Vervulde Bijbelse voorspellingen - Een blik op enkele Bijbelse voorspellingen die in de geschiedenis zijn vervuld, waaronder de Verordening van Cyrus, de stad Tyrus en de stad Samaria.

De waarheid van de Bijbel - Waarom is dit heilige boek anders dan alle andere? Ontdek de betrouwbaarheid van de schrijvers en de manuscripten uit de oudheid.

Archeologie en het Nieuwe Testament - Het bewijs toont aan dat de mensen, plaatsen en gebeurtenissen in de Bijbel accuraat werden beschreven. Niets ontkent de historiciteit.

Wie schreef de Bijbel? - Een cruciale vraag die om een serieus onderzoek vraagt. Een beschouwing van de Bijbelse teksten en overtuigend bewijs voor de Goddelijke inspiratie van de Schrift.

Christelijke vervolging - Als je denkt dat het leven, de dood en de opstanding van Jezus Christus nep waren, kijk dan eens naar het erfgoed van het martelaarschap.

De King James Bijbel - De geliefde en poëtische Engelse vertaling uit 1611. Zijn doel en invloed. Een blik op de geschiedenis en het team van vertalers achter deze klassieke versie van de Bijbel.

Messiaanse profetie - Bekijk het ongelooflijke bewijs voor Jezus Christus. Je kunt er zeker van zijn dat deze voorspellingen niet achteraf werden geschreven. Ontdek de geweldige waarheid.

Het oude Mesopotamië - Er is archeologisch bewijs voor de meeste antieke steden en beschavingen die in de Bijbel worden genoemd, waaronder Ur, Babylon en het rijk van de Hittieten.

De geschiedenis van Israël video - Randall Niles bespreekt de oude profetieën van Jesaja, Ezechiël en Jeremia in het licht van de huidige gebeurtenissen in de Joodse staat Israël.

De Zeitgeist film - Is deze film waar? Bestudeer de beweringen en ontdek hoe zij zich verhouden tot de historische feiten. Is Jezus Christus echt vergelijkbaar met Horus?

Bijbelse profetie - De Bijbel definieert zelf de standaard voor Goddelijke inspiratie: alle voorspellingen moeten met een nauwkeurigheid van 100% worden vervuld - zonder uitzondering!

Alles over waarheid - Is de Bijbel waar? Hoe kunnen we dat weten? Bestudeer de bewijslast, zoals profetie en archeologie. Wat kunnen we hieruit concluderen?

Christelijke profetie - De Joodse Messias geopenbaard in de Joodse Geschriften. Een Joods perspectief op de ontdekking van de waarheid over Yeshua, onze Heer en Redder.

De oorsprong van de Bijbel - De waarheid over Bijbelvertalingen. De betrouwbaarheid van de manuscripten uit de oudheid. Het archeologische bewijs. De kracht van profetie. Geloofwaardigheid, authenticiteit en Goddelijk auteurschap.

De kracht van profetie - De Bijbelse historische voorspellingen zijn geen verzinsels in een roddelblad, geen hersenspinsels, geen vervalsingen nadat de gebeurtenissen al hadden plaatsvonden. Zij zijn absoluut werkelijk en overtuigend.

Is de Bijbel waar? video - Wat zegt het bewijs uit de geschiedenis, archeologie en profetie over de inspiratie, de betrouwbaarheid en de authenticiteit van de Bijbel? Je moet deze korte video echt eens bekijken!

Petra - Waar is dat? Wat is de geschiedenis ervan? Wat is de huidige functie? Kijk eens naar de feiten over deze adembenemende locatie.

De Heilige Bijbel - Een beknopt, maar gedetailleerd overzicht van de geschiedenis van de Heilige Bijbel. Ontdek de oorsprong van het Oude en Nieuwe Testament.

Bijbelvertalingen - Waarom zijn er zo veel Bijbelvertalingen? Wat zijn de verschillen? Bestudeer de geschiedenis en een kort overzicht van de belangrijkste vertalingen.

Bijbelse archeologie - In de vorige eeuw werd een systematische archeologische benadering gelanceerd die veel over de oude wereld heeft onthuld.

De zeven gemeenten in Openbaring - Zijn de zeven gemeenten in het boek Openbaring letterlijke, werkelijk bestaande gemeenten? Als dat zo is, hebben zij dan ook een geestelijk belang voor de tegenwoordige gemeenten en gelovigen?

Het Evangelie van Johannes - De nauwkeurigheid van Johannes wordt ondersteund door recente ontdekkingen. Wat dwong deze mensen ertoe om zo’n fundamentele boodschappen te schrijven?

Is de Bijbel waar? - Bekijk het bewijs voor dit opmerkelijke boek uit de oudheid. Werd het werkelijk door God geïnspireerd? Waar gaat profetie eigenlijk over?

Bijbelse tegenstrijdigheden - Er zijn enkele gevallen in de Bijbel die als kopieerfouten kunnen worden gezien, maar desalniettemin is elke vermeende tegenspraak goed te verklaren.

Beginselen van de archeologie video - Bekijk deze korte video eens. Wat zijn de beginselen van de Bijbelse archeologie? Is het niets meer dan schatzoeken of geeft de archeologie ons overtuigend bewijs voor de waarheid?

Geschiedenis van de Steen van Rosetta video - Waarom zijn de Egyptische hiërogliefen zo belangrijk voor de Bijbelse Studies? Hebben Egyptische artefacten de integriteit van de Joodse Schriftteksten beïnvloed? Kijk hier eens naar deze korte video!

Belang van de Dode Zee-rollen video - Wat betekent deze ontdekking voor de integriteit van de oude Schriftteksten? Waarom zijn de Dode Zee Rollen zo belangrijk? Kijk eens naar deze korte video en graaf dieper!

Bijbelvertalingen - De Bijbel is vertaald vanuit zijn oorspronkelijke talen, maar is niet veranderd, geïnterpreteerd of geëxtrapoleerd in deze vertalingen.

Bijbelmanuscripten - Wanneer de Bijbel vergeleken wordt met andere geschriften, dan springt deze boven de rest uit als het best bewaarde literaire werk uit de gehele oudheid.

Het oude Israël - Er is archeologisch bewijs voor de meeste steden van het oude Israël zoals deze in de Bijbel worden genoemd, waaronder Jericho, Sichem, Dan, Jerusalem, and Megiddo.

De geschiedenis van Israël - Ontdek Israël. Ga terug tot de geboorte van het volk, ongeveer 4.000 jaar geleden. Ontdek hoe de Bijbel in dit verhaal past.

Al Khazneh - Wat is het belang van deze adembenemende schatkist in Petra? Wat is de geschiedenis ervan? Ontdek het hier zelf.

De oude stad Petra - Waarom spreken de fascinerende resten van verafgelegen steden altijd zo tot onze verbeelding? Leer hier over de ontdekking en de inwoners.

Inleiding tot de Bijbel - Wat is de beste manier om te beginnen de Bijbel te begrijpen? Lees deze eeuwige bestseller van begin tot eind!

De geschiedenis van Israël - Geen enkele archeologische ontdekking heeft ooit een enkele Bijbelse historische verwijzing tegengesproken.

De herkomst van de Bijbel - Goddelijke inspiratie geopenbaard in het Woord van God. Het canon van het Nieuwe Testament en de authenticiteit van de Schriftteksten. De Waarheid die door God is ingegeven.

Archeologie in Israël - Ontdek het bewijs voor de oude Israeliëten, waaronder de Merneptah Stele, het Shishak Relief, de Moabieten Steen en de Huis van David Inscriptie.

Bijbelprofetie - Komt de Bijbelse geschiedenis overeen met de seculiere geschiedenis? Leer over de feiten en bekijk verschillende voorbeelden uit het boek Daniël uit het Oude Testament.

Bijbelse inspiratie - Bekijk zeven probleemteksten die door Ehrman in zijn boek 'De evolutie van de Bijbel' worden aangehaald. Wat betekenen zij voor de belangrijkste doctrines van het geloof?

Vervulling van Bijbelse profetie - Zouden de schrijvers van de Evangeliën het verhaal over het leven van Jezus op een zodanige manier geschreven kunnen hebben dat het overeenstemde met de profetieën uit het Oude Testament?

De leer van Jezus - Wat was de reactie van Jezus op de Oudtestamentische Wet? Toont deze wet de weg naar vergeving en de verlossing van zonde?

De evolutie van de Bijbel - Lees een reactie op Bart Ehrman’s boek 'De evolutie van de Bijbel'. Bestudeer zelf enkele Griekse varianten die leidden tot zijn conclusie op het gebied van de tekstkritiek.

De Wet van het Oude Testament - Zijn de Wetten van het Oude Testament nog steeds bindend voor de hedendaagse Christenen? Lees deze reactie op Sam Harris door RC Metcalf.

Gizeh - Leer meer over de locatie van de beroemde Grote Piramiden en de Grote Sfinx van Gizeh. Wat valt er nog meer te zien in dit gebied?

Tabgha video - Een blik op het Meer van Tiberias bij Tabgha. Randall Niles kijkt uit over het meer vanaf de heuvels waar de mensenmassa's naar de lessen van Jezus luisterden.

De Steen van Rosetta - Waar werd de Steen van Rosetta gevonden en waarom is hij belangrijk? Welke invloed had de steen op de bestudering van de hiëroglyfen?

Massada - Waarom werd Massada door Herodes de Grote gebouwd? Wat zegt Josephus over Herodes en het grote Massada?

De tempels van Karnak - Bestudeer dit gebied en de kunstwerken die een raakvlak hebben met de Bijbelse geschiedenis uit het Oude Testament. Wat is het belang van dit tempelcomplex?

Ein Gedi - Wat is het belang van deze Bijbelse locatie? Wat kunnen we leren van de archeologische informatie over deze plaats?

Chorazin video - Randall Niles staat in de oude synagoge waar Jezus onderwees, bij het Meer van Tiberias in Israël.

Bijbelse archeologie video - Bekijk deze korte video eens. Wat is het fundament van de Bijbelse archeologie? Is het niets meer dan een schattenjacht of geeft de archeologie ons overtuigend bewijs voor de waarheid?

Mozes en de Exodus - Wat zijn de mogelijke tegenstrijdigheden in het Bijbelse verslag over Mozes en de Exodus? Wat zijn de antwoorden?

De aartsvaders - Wat is een aartsvader? Leer hier meer over de aartsvaders, of patriarchen, van het Oude Testament zoals Abraham, Jakob en Jozef.

De troon van koning Toetankhamon - Bestudeer dit magnifieke voorwerp dat samen met andere schatten in 1922 werd gevonden. Wat is het belang ervan?

Jericho - Wie bewoonde deze oude stad? Wat hebben opgravingen ons geleerd over de geschiedenis van de stad? Hoe zit het met Jozua en de grote strijd?

Betlehem - Waar ligt deze historische plaats en wat is het belang ervan in de geschiedenis? Wat schreven geschiedkundigen over deze plaats?

Herodes de Grote - Hoe kon God een door Rome aangestelde heerser uit Idumea gebruiken om de Joodse Tempel te bouwen die later door de Messias werd bezocht en uiteindelijk door Rome zelf werd vernietigd?

Gosen - Wat is het belang van deze regio in de oudheid? Welke invloed had de streek in de Bijbelse geschiedenis? Ontdek hier de feiten.

De Sinaïberg - Wie bezocht deze plaats in de tijden van het Oude Testament? Waarom is deze berg zo beroemd? Kunnen we iets van de geschiedenis leren?

De Exodus-route - Welke route nam Mozes om het Joodse volk uit Egypte te leiden? Wat zijn de feiten en de populairste theorieën?

Sichem - Wat is het belang van deze locatie in de Bijbelse archeologie? Kunnen we iets leren van de archeologische ontdekkingen?

De stad Petra - Wat is het belang van deze prachtige toeristenplaats? Ontdek hier meer over de geschiedenis en de inwoners van deze stad uit de oudheid.

Samaria - Wat is de historie van deze plaats? Wat is het Bijbelse belang en het belang in de geschiedenis? Ontdek het hier.

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen