Alles Over Filosofie Een grijze, stalen zee - Alles Over Filosofie Banier

Deïsme


Deïsme - Een verlichte leegte
Deïsme is het geloof in een oppermachtig wezen dat onkenbaar en onbereikbaar blijft. God wordt slechts gezien als de "eerste oorzaak" en het onderliggende principe van rationaliteit in het universum. Deïsten geloven in een God van de natuur; een Schepper die nooit ingrijpt en toestaat dat het universum alleen door de natuurwetten wordt bestuurd. Zoals een klokkenmaker een klok maakt en het mechanisme vervolgens opwindt en in beweging zet, heeft God het universum geschapen en het kosmische proces in gang gezet zonder er verder nog bij betrokken te zijn. Het deïsme gelooft dat het universum zelfstandig functioneert en zichzelf verklaart met precieze en onveranderlijke natuurwetten. Deze wetten worden geopenbaard door "het licht van de rede en de natuur". Het vertrouwen op de kracht van het redeneren ruilt geloof in voor menselijke logica. Enkele voorbeelden van deïstische redeneringen zijn:

  • God wordt gedefinieerd door de natuur en de rede, niet door een openbaring. Deïsten die in God geloven, of op zijn minst in een "Goddelijk principe", volgen niets of weinig van de leer en praktijken van het Christendom, Jodendom of enige andere religie die in een persoonlijke God gelooft. Elke mogelijke deïstische god is een eeuwige entiteit wiens macht gelijk staat aan zijn/haar wil.
  • Sommige deïsten geloven in Jezus Christus, maar andere niet. De meeste deïsten waarderen de morele leer van Jezus.
  • De Bijbel wordt niet aanvaard als het onfeilbare Woord van God. Deïsten spreken het bewijs voor de incarnatie van Jezus als God op aarde tegen. Zij ontkennen de geloofwaardigheid van de werken van de apostelen en alle andere "door de Geest ingegeven" Schriftteksten.
  • Het deïsme heeft geen geloofsbelijdenis of heilig boek. Satan en de hel bestaan niet; zij zijn slechts symbolen van het kwaad die de mens door middel van zijn eigen rede kan overwinnen.
  • De mens kan zelf beslissen welk redelijk moreel pad hij moet volgen. Deïsten noemen zichzelf "vrijdenkers".
  • Deïsten geloven niet in openbaringen of visioenen. In het verlichte leven van de deïst is geen ruimte voor de onzin van wonderen en profetieën.
  • Het deïsme heeft geen behoefte aan voorgangers, priesters of rabbijnen. Het enige wat een mens nodig heeft, is zijn eigen gezond verstand en het vermogen om zich zijn eigen menselijke toestand te overdenken.


Deïsme - Een opstap naar het atheïsme
Sinds de tweede helft van de 18e eeuw heeft het deïsme de wetenschap gebruikt om zijn standpunt te rechtvaardigen. Wetenschappers als Sir Isaac Newton konden steeds beter verklaren hoe het universum en de wereld om ons heen werkt. Veel van de mysteries die door de mens aan God werden toegeschreven konden met behulp van eenvoudige mechanistische verklaringen worden uitgelegd. Deze kennistoename leidde tot een geestelijke afvalligheid onder de intellectuele elite. Descartes, filosoof en mathematicus, reduceerde God tot een "wiskundige abstractie". De rede verwees het geloof naar het domein van mythologie en bijgeloof, terwijl het deïsme al snel verviel tot atheïsme (het geloof dat er helemaal geen God is). De wetenschap lijkt verwikkeld in een eeuwenoud gevecht met de godsdienst om het menselijke verstand voor zich te winnen. Het leven werd een product van blind toeval; een kosmisch kansspel.


Deïsme - Het ontbrekende ingrediënt
De mensheid geeft nog steeds miljarden Euro's uit aan ondernemingen als de Hubble ruimtetelescoop. De mens is nog steeds vurig op zoek naar zijn oorsprong, in een poging om Gods ontwerp van de schepping te begrijpen. Dr. Patrick Glynn, afgestudeerd aan de Universiteit van Harvard en mededirecteur aan George Washington University, concludeert het volgende: "Natuurkundigen ontdekken een onverklaarbare ordelijkheid in het universum... psychologen, die een geloof in God ooit als een teken van een neurose beschouwden, ontdekken dat godsdienst een krachtig elixir is voor de mentale gezondheid." Geestelijke zaken kunnen, net als liefde, niet intellectueel of mathematisch worden bewezen, maar onze emoties vertellen ons dat het leven een dimensie heeft die boven het logische, stoffelijke domein uitstijgt. Wat is dit ontbrekende ingrediënt?

Kennis en rede hebben weinig waarde als ze niet op een wijze manier worden aangewend. Wijsheid is het belangrijke ingrediënt dat ontbreekt in het deïsme. De mens is op zoek naar verlichting; God biedt ons een transformatie (Romeinen 12:2). Het deïsme heeft de wijsheid opgegeven door het geloof en Goddelijke openbaringen te negeren (Spreuken 2:2-6). De deïst twijfelt aan de ware Bron van alle kennis en begrip (Jesaja 11:2; Kolossenzen 2:2-3). Door zichzelf los te koppelen van de Schepper, beperken "vrijdenkende" deïsten hun kennis (Jeremia 10:12-14).

Dr. Gerald L Schroeder (afgestuurd aan MIT in de natuurkunde en de biologie) heeft artikelen gepubliceerd in Time, Newsweek en Scientific American. Hij verwondert zich over de wijsheid die gecodeerd is in ons DNA en in ons uitgestrekte menselijke bewustzijn. "Ons brein is op een briljante manier ontworpen. Hiervoor is de aard van ons universum vereist. Dat betekent dat we een metafysische kracht nodig hebben; een potentieel dat niet bestaat uit tijd, ruimte of materie, maar dat de tijd, ruimte en materie van ons universum heeft geschapen." We kunnen God bereiken en Hem kennen. "Het was Gods bedoeling dat ze hem zouden zoeken en hem al tastend zouden kunnen vinden, aangezien hij van niemand van ons ver weg is" (Handelingen 17:22-27).


Bestaat God? Leer meer!

"God, the Evidence, the Reconciliation of Faith and Reason in a Post-Secular World", oftewel God, Het Bewijs, de Vereniging van Geloof en Rede in een Post-Seculiere Wereld, door Patrick Glynn, Prima Publishing, Rocklin, CA 1997

"The Hidden Face of God - How Science Reveals the Ultimate Truth", oftewel Het Verborgen Gezicht van God - Hoe de Wetenschap de Ultieme Waarheid Openbaart door Gerald L. Schroeder, Free Press, 2001 (auteur van The Science of God; Genesis and the Big Bang, oftewel De Wetenschap van God; Genesis en de Oerknal).

Copyright © 2002-2021 AllAboutPhilosophy.org, Alle rechten voorbehouden